کاسه نمد پراید

16,800 تومان

کاسه نمد جلو میل لنگ پراید

0 out of 5
(0)
کد فنی: 50.5-36.5-7

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد جلو میل لنگ پراید
جنس
AEM
ابعاد  50.5-36.5-7

 

افزودن به سبد خرید
12,400 تومان

کاسه نمد چرخ جلو لبه دار پراید

0 out of 5
(0)
کد فنی: 68-52-8/14

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد چرخ جلو لبه دار پراید
جنس
NBR70
ابعاد  68-52-8/14

 

افزودن به سبد خرید
10,500 تومان

کاسه نمد چرخ عقب پراید

0 out of 5
(0)
کد فنی:  50-39-4/9

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد چرخ عقب پراید
جنس
NBR70
ابعاد  50-39-4/9

 

افزودن به سبد خرید
10,500 تومان

کاسه نمد شفت گیربکس پراید

0 out of 5
(0)
کد فنی: 38-22-8

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد شفت گیربکس پراید
جنس
AEM
ابعاد  38-22-8

 

افزودن به سبد خرید
15,800 تومان

کاسه نمد ماهک دنده پراید

0 out of 5
(0)
کد فنی: 28-16-15.2

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد ماهک دنده پراید
جنس
ACM
ابعاد  28-16-15.2

 

افزودن به سبد خرید

کاسه نمد جلو میل لنگ پراید

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد جلو میل لنگ پراید
جنس
AEM
ابعاد  50.5-36.5-7

 

کد فنی: 50.5-36.5-7

کاسه نمد چرخ جلو لبه دار پراید

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد چرخ جلو لبه دار پراید
جنس
NBR70
ابعاد  68-52-8/14

 

کد فنی: 68-52-8/14

کاسه نمد چرخ عقب پراید

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد چرخ عقب پراید
جنس
NBR70
ابعاد  50-39-4/9

 

کد فنی:  50-39-4/9

کاسه نمد شفت گیربکس پراید

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد شفت گیربکس پراید
جنس
AEM
ابعاد  38-22-8

 

کد فنی: 38-22-8

کاسه نمد ماهک دنده پراید

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد ماهک دنده پراید
جنس
ACM
ابعاد  28-16-15.2

 

کد فنی: 28-16-15.2

کاسه نمد جلو میل لنگ پراید

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد جلو میل لنگ پراید
جنس
AEM
ابعاد  50.5-36.5-7

 

کاسه نمد چرخ جلو لبه دار پراید

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد چرخ جلو لبه دار پراید
جنس
NBR70
ابعاد  68-52-8/14

 

کاسه نمد چرخ عقب پراید

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد چرخ عقب پراید
جنس
NBR70
ابعاد  50-39-4/9

 

کاسه نمد شفت گیربکس پراید

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد شفت گیربکس پراید
جنس
AEM
ابعاد  38-22-8

 

کاسه نمد ماهک دنده پراید

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد ماهک دنده پراید
جنس
ACM
ابعاد  28-16-15.2

 

کاسه نمد جلو میل لنگ پراید

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد جلو میل لنگ پراید
جنس
AEM
ابعاد  50.5-36.5-7

 

کاسه نمد چرخ جلو لبه دار پراید

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد چرخ جلو لبه دار پراید
جنس
NBR70
ابعاد  68-52-8/14

 

کاسه نمد چرخ عقب پراید

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد چرخ عقب پراید
جنس
NBR70
ابعاد  50-39-4/9

 

کاسه نمد شفت گیربکس پراید

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد شفت گیربکس پراید
جنس
AEM
ابعاد  38-22-8

 

کاسه نمد ماهک دنده پراید

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد ماهک دنده پراید
جنس
ACM
ابعاد  28-16-15.2

 

مشاهده همه 5 نتیجه